Tình trạng sử dụng quy trình ở Nhật Bản

Tình trạng sử dụng quy trình ở Nhật Bản

Màu xanh: Waterfall, Chấm bị: Agile

COMMENTS