Category: Git

4 Gitflow phổ biến hiện nay

4 Gitflow phổ biến hiện nay

Dân trong ngành thì chắc cũng chả ai lạ gì khái niệm về VCS (Version Control System), hiểu đơn giản là để quản lý sự thay đổi của source code nói riên ...
1 / 1 POSTS