Tinh trạng đáp ứng Agile ở Mỹ và Nhật

Tinh trạng đáp ứng Agile ở Mỹ và Nhật

Tinh trạng đáp ứng Agile ở Mỹ và Nhật năm 2012. Lần lượt là 35% và dưới 3%

COMMENTS