thin

thin

Phở Thìn, rất nhiều hành, chỉ có bò tái lăn

COMMENTS