steve

steve

"Đơn giản là sự tinh tế tối thượng" - Steve Jobs

“Đơn giản là sự tinh tế tối thượng” – Steve Jobs

COMMENTS